شعر

ځواب / فضل مولا ( توره کی)

ځواب : / 6 / 11 /1399
فضل مولا ( توره کی)
چې راغلی نن طوفان دی او سېلاب دی
دا زمونږ د عملي کړنو ځواب دی
مونږ ته ګوره هغه نه يو چې پرون وو
اوس د ډېرو په مخونو پروت نقاب دی
سړي ښځې جوړشول ښځې هم سړي شول
څه بدرنګه څه بې خونده انقلاب دی
پردي خپل او خپل پردي خلکوته ښکارې
را نازل په لوی واړه باندې عذاب دی
د بل خوره خپله ساته چې مال دې ډېر شي
د قارون د خزانو دغه تهداب دی
څو دې وس رسي غريب له ګرېوان نيسه
نن سبا ډېرو ته دغه کار ثواب دی
ځان آباد او بل پر باد هر سړی غواړي
وطن ځکه کنډوالې غوندې خراب دی
چم په چم د زور واکانو حاکميت دی
هر ناکس په کې ملک دی او ارباب دی
ترږميو رڼاګانې ير غمل کړې
راخور شوی د چا مخ باندې نقاب دی
څراغونه بلوو دزړه له وينو
پناه شوی له نظره مو آفتاب دی
چا خيرات کې دا وطن را کړی نه دی
خړوب کړی مو پر وينو دا ګلاب دی
څو مو ژوند وي عقیده دتوحيد ساتو
مونږ بایللی پر دې مينه خپل شباب دی
پر دې لار ډېر رسېدلي ( توره کيه )
مونږ به هم رسو په لاس مو روڼ کتاب دی

ورته مطالب

Back to top button